ประชารัฐร่วมใจ

            “ประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม”  กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูผืนป่า  ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 11 ปี  สานพลังความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ วัด ชุมชน เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าไม้ ป่าชายเลน รวมถึงส่งเสริมรายได้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ให้กับชุมชนในพื้นที่ เช่น ผืนป่าภูหลง จ.ชัยภูมิ , วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม  จ.นครราชสีมา ,  คลองโคน จ.สมุทรสาคร , บ้านขุนสมุทรจีน จ.สมุทรปราการ  เป็นต้น   จำนวนต้นไม้ที่ปลูกทั้งสิ้น  92,000 ต้น  ลดการปล่อยก๊าซ CO2  68 ล้าน Kg.co2