โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์          บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด (ILC) ร่วมจัดแสดงผลงาน “ประชารัฐร่วมใจ ILC หัวใจสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม” โครงการที่ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้ รวมถึง กิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลไม่ให้สูญพันธุ์เพื่อรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองต่อนโยบายประชารัฐของรัฐบาลที่มุ่งหวังจะยกระดับประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งคุณภาพอย่างแท้จริง