สมัครงาน

หน้าที่และรายละเอียดของงาน

  • รับผิดชอบงานควบคุม ดูแล ปรับตั้ง เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในกระบวนการขึ้นรูป  การบรรจุ การแพ็ค  
  • ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ Tooling Jig and die ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดจนฝึกสอนแนะนำพนักงานคุมเครื่องและ พนักงานบรรจุให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
  • ทำการซ่อมแซม ,แก้ไขปัญหา เมื่อเกิดปัญหากับเครื่องจักรเบื้องต้นได้
  • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอ
  • เขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
  • บันทึกผลการตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 20 – 35 ปี
  • จบวุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกล,เทคนิคการผลิต,เครื่องมือกล,ช่างเชื่อม,ช่างอุตสาหกรรม,ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป